Vedtægter for Slankeforeningen "Fnuggeline"
Lokalafdeling Århus

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Fnuggeline - lokalafdeling Århus.
Lokalforeningen har hjemsted i Århus kommune.
Lokalforeningen er en afdeling af landsforeningen Slankeforeningen Fnuggeline

§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er, via aktiviteter, at støtte og fremme forståelsen for stærkt overvægtige kvinders interesser, samt støtte disse i at tabe sig.
Foreningens formål er almennyttigt og åbent for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
§ 3. Medlemskab.
Som aktivt medlem kan optages alle kvinder, der foler tilknytning til og kan støtte formålet, og som er medlem af landsforeningen Fnuggeline.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen og efterfølgende betaling af kontingent.
Udmeldelse kan ske nar som helst til et bestyrelsesmedlem.
Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter, at der er rykket for det.
§ 4. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
§ 5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i oktober måned.
Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på foreningens webside og ved samtidig udsendelse af indkaldelse pr. brev.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg afstemmetællere (2).
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
  1. Valg af formand foretages i lige år.
  2. Valg af kasserer foretages i ulige år.
  3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Vælges for et år ad gangen.
 10. Eventuelt.
IndsIndsendelse af forslag skal ske skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis mindst 5 medlemmer er mødt frem.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Ved afgørende stemmelighed stemmes om.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Der indkaldes med samme varsel og efter samme metode, som til ordinær generalforsamling.
§ 6. Bestyrelsens sammensætning og valg:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Der vælges en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer. Til formand kan ikke vælges medlemmer, der er medlemmer i bestyrelsen i andre slankeforeninger eller foreninger med lignende formål.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formanden og 2 medlemmer er på valg i lige år og de resterende 2 medlemmer i ulige ar. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der har økonomiske interesser i foreningen, eller som selv har det, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
§ 7. Bestyrelsens opgaver og virke.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand og en sekretær. Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges til kontaktperson til landsforeningen.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Desuden udarbejdes en særskilt beretning til kommunen.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 1 gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Formanden el1er i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af mødedeltagerne.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Et bestyrelsesmedlem har tavshedspligt ifø1ge forvaltningsloven kap.8 Tavshedspligt
§ 8. Budget, regnskab og formueforhold.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget tit godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår fø1ger kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen

Årsregnskabet skal opgøres i forhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

Tilskudsregnskabet skal indsendes til godkendelse i Århus kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.
§ 9. Revision.
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.

Revisorerne har tit enhver tid adgang tit at efterse regnskab og beholdninger.
Ved samlede tilskud på under 300.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op - eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Ved samlede tilskud over 300.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold tit folkeoplysningslovens bestemmelser.
§ 10. Tegning.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ingen er bemyndiget til at stifte gæld.
§ 11. Hæftelse.
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom, Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
§ 12. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal indsendes til Århus kommune, før de er gyldige for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

Der kan ikke vedtages punkter i vedtægterne, som er i modstrid med landsforeningens vedtægter.
§ 13. Foreningens profilering.
Med henblik på foreningens profilering vælger bestyrelsen I talskvinde som er ansvarlig for alt PR.. Beføjelsen til at profilere foreningen udadtil kan inddrages af den enhver tid siddende bestyrelse ved simpel flertal.

Al profilering af foreningen i form af artikler, udtalelser m.v. tit pressen skal forinden offentliggørelsen godkendes af en talskvinde + evt. Landsforeningen hvis det kan have betydning på landsplan.
§ 14. Ophør.
Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig skal mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen skal opløses.

Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes tit almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. maj 2002.